m.bhip 亚洲h视频在线,亚洲成AV人久久,久久91这里精品国产2020

   <noscript id="ks00l"></noscript>
   <menuitem id="ks00l"></menuitem>

   <noframes id="ks00l"><small id="ks00l"></small></noframes>
    <ins id="ks00l"><video id="ks00l"></video></ins>

    first real tuyển dụng Nam phi công người Anh đã tự thở được 3 ngày, giao tiếp tốt bằng lời nói

    first real tuyển dụng,l0QWLWUVuhaeps6vTh?ng T?n X? Vi?t Nam

    first real tuyển dụng;

    Chú thích ?nh

    first real tuyển dụngÔNam phi công người Anh đã tự thở được 3 ngày, giao tiếp tốt bằng lời nói,hcoj9Nlg73Wn92evmWTh?ng T?n X? Vi?t Nam .

    Nam phi công người Anh đã tự thở được 3 ngày, giao tiếp tốt bằng lời nói

    THÔNG T?N XÃ VI?T NAM

    TRUNG TÂM THÔNG TIN CHI?N L??C, TIN C?Y C?A ??NG VÀ NHÀ N??C

     

                Thông t?n xã Vi?t Nam (TTXVN) là c? quan thu?c Chính ph?, th?c hi?n ch?c n?ng thông t?n nhà n??c trong vi?c ??ng, phát thông tin, v?n ki?n chính th?c c?a ??ng và Nhà n??c; cung c?p thông tin ph?c v? yêu c?u lãnh ??o c?a ??ng và qu?n lý c?a Nhà n??c; thu th?p, ph? bi?n thông tin b?ng các lo?i hình báo chí và truy?n thông ?a ph??ng ti?n, ph?c v? các c? quan thông tin ??i chúng, công chúng và các ??i t??ng khác trong và ngoài n??c. 

              TTXVN ho?t ??ng theo mô hình t? h?p v?i 15 ??n v? thông tin ??i n?i và ??i ngo?i (g?m n?m ban biên t?p, hai trung tâm thông tin ngu?n và tám tòa so?n) cùng v?i n?m trung tâm ph?c v? thông tin, m?t nhà xu?t b?n, hai doanh nghi?p in, C? quan TTXVN khu v?c phía Nam, C? quan TTXVN khu v?c mi?n Trung-Tây Nguyên; và kh?i các ??n v? ch?c n?ng giúp vi?c T?ng giám ??c TTXVN.

              V?i h? th?ng c? quan th??ng trú r?ng kh?p t?i 63 t?nh, thành trong c? n??c và 30 c? quan th??ng trú ? n??c ngoài ??t t?i t?t c? 5 châu l?c, TTXVN có l?c l??ng phóng viên tác nghi?p trên kh?p m?i mi?n ??t n??c và t?i h?u h?t các ??a bàn tr?ng ?i?m c?a th? gi?i. ?ây là m?t ?u th? mà không m?t c? quan báo chí nào ? n??c ta có ???c.

              V?i h?n 60 s?n ph?m thông tin ???c th?c hi?n b?i ??i ng? trên 1.000 phóng viên, biên t?p viên (trong t?ng s? trên 2.300 cán b?, công nhân viên toàn ngành), TTXVN hi?n là c? quan báo chí có nhi?u s?n ph?m và lo?i hình thông tin nh?t c? n??c, t? thông tin ngu?n b?ng v?n b?n, ?nh, truy?n hình, ?? h?a, âm thanh..., cho ??n các xu?t b?n ph?m g?m báo ngày, tu?n báo, t?p chí, báo ?nh, ?n ph?m sách, báo ?i?n t?, trang ?i?n t?, báo gi?y tr?c tuy?n, thông tin trên các thi?t b? di ??ng, trên các m?ng xã h?i v,v...  

    Là c? quan báo chí ??i ngo?i ch? l?c qu?c gia, TTXVN cung c?p tin cho h? th?ng truy?n thông trong và ngoài n??c b?ng n?m th? ti?ng: Vi?t Nam, Trung Qu?c, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Bên c?nh ?ó, các t? báo in, báo ?i?n t? xu?t b?n b?ng 10 ng?: Vi?t Nam, Lào, Khmer, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Tri?u Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

    TTXVN ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t “?? án phát tri?n m?t s? báo in và báo ?i?n t? ??i ngo?i Qu?c gia c?a Thông t?n xã Vi?t Nam” ??i v?i 03 ??n v? thông tin ??i ngo?i, bao g?m: Báo Vi?t Nam News, Báo ?nh Vi?t Nam và báo ?i?n t? VietnamPlus.

    TTXVN còn ???c giao nhi?m v? xu?t b?n ?n ph?m báo ?nh b?ng ch? vi?t c?a ??ng bào các dân t?c thi?u s?. Báo ?nh Dân t?c và Mi?n núi c?a TTXVN hi?n có 11 ?n ph?m song ng?: Vi?t - Khmer, Vi?t - Bahnar, Vi?t- Jrai, Vi?t - Ê ?ê, Vi?t - Ch?m, Vi?t - Mông, Vi?t - K'ho, Vi?t - M'nông, Vi?t - Tày, Vi?t - Xê ??ng và Vi?t - C? tu.

              TTXVN hi?n có quan h? h?p tác song ph??ng và ?a ph??ng v?i h?n 40 hãng thông t?n và t? ch?c báo chí qu?c t? l?n trên th? gi?i và là ?y viên Ban ch?p hành T? ch?c các hãng thông t?n Châu Á-Thái Bình D??ng (OANA). Ngu?n tin chính th?ng c?a TTXVN ???c ??ng t?i r?ng rãi trên các kênh truy?n thông c?a các hãng ??i tác ?ã góp ph?n nâng cao hi?u qu? thông tin tuyên truy?n ??i ngo?i c?a Vi?t Nam ??n v?i b?n bè th? gi?i.

              Luôn n? l?c th?c hi?n t?t ch?c n?ng c?a m?t hãng thông t?n qu?c gia, cung c?p k?p th?i thông tin th?i s? v? m?i m?t ??i s?ng xã h?i trong n??c và qu?c t? cho h? th?ng truy?n thông trong và ngoài n??c v?i m?t ngu?n tin chính th?ng ???c c?p nh?t liên t?c; ??ng th?i tr?c ti?p ?áp ?ng nhu c?u thông tin c?a công chúng b?ng các s?n ph?m truy?n thông ?a d?ng, h?p d?n trên n?n t?ng công ngh? hi?n ??i, TTXVN gi? v?ng v? th? là dòng thông tin ch? l?u có vai trò ??nh h??ng thông tin, là trung tâm thông tin chi?n l??c, tin c?y c?a ??ng và Nhà n??c, góp ph?n quan tr?ng vào công cu?c xây d?ng, phát tri?n và b?o v? ??t n??c.

    K? TH?A TRUY?N TH?NG L?CH S? T? HÀO

              Ngày 15/9/1945, Vi?t Nam Thông t?n xã – danh x?ng do Bác H? ch?p bút -  phát ?i toàn v?n b?n Tuyên ngôn ??c l?p cùng v?i danh sách Chính ph? lâm th?i c?a n??c Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa thông qua nh?ng b?n tin b?ng 3 th? ti?ng - ti?ng Vi?t mang ký hi?u VNTTX (Vi?t Nam Thông t?n xã), ti?ng Anh mang ký hi?u VNA (Vietnam News Agency) và ti?ng Pháp mang ký hi?u AVI (Agence Vietnammien D’Infomation). S? ki?n này có ý ngh?a tr?ng ??i không ch? v?i TTXVN mà v?i c? dân t?c - Ngày 15 tháng 9 ?ã tr? thành Ngày truy?n th?ng c?a ngành thông t?n qu?c gia.

              Sau khi th?ng nh?t ??t n??c, ngày 24/5/1976, th?c hi?n ch? th? c?a Ban Bí th? Trung ??ng ??ng, VNTTX và Thông t?n xã Gi?i phóng - c? quan thông tin chính th?c c?a M?t tr?n dân t?c gi?i phóng mi?n Nam - ???c h?p nh?t, ?ánh d?u m?t giai ?o?n m?i trong b??c phát tri?n c?a ngành. Ngày 12/5/1977, ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam ra Ngh? quy?t s? 84/NQ-QHK6 phê chu?n vi?c ??i tên Vi?t Nam Thông t?n xã thành Thông t?n xã Vi?t Nam.

              Quá trình hình thành và phát tri?n c?a TTXVN luôn ??ng hành v?i s? nghi?p cách m?ng, gi?i phóng dân t?c và d?ng xây ??t n??c c?a nhân dân ta. Trong công cu?c kháng chi?n c?u qu?c, ??i ng? ?ông ??o nh?ng ng??i làm báo c?a TTXVN ?ã th?c s? là nh?ng nhà báo – chi?n s?. V?i h?n 260 li?t s?, TTXVN là c? quan báo chí có s? nhà báo hy sinh nhi?u nh?t trong s? các c? quan báo chí c? n??c. Nhà báo Tr?n Kim Xuy?n, v? lãnh ??o ??u tiên c?a TTXVN, c?ng là nhà báo - li?t s? ??u tiên c?a ??t n??c hy sinh vì n?n ??c l?p, t? do c?a dân t?c vào n?m 1947 t?i Ch??ng M?, Hà Tây c?. Nhà báo Bùi ?ình Túy, Phó Giám ??c Thông t?n xã Gi?i phóng, c?ng ?ã hy sinh n?m 1967 t?i Tr?ng D?u, ?ông Nam B?. ?ây là hai trong s? nh?ng nhà báo cách m?ng ???c l?y tên ?? ??t cho ba ???ng ph? và m?t cây c?u (ph? Tr?n Kim Xuy?n t?i Hà N?i, ph? Tr?n Kim Xuy?n t?i huy?n H??ng S?n, Hà T?nh; ???ng Bùi ?ình Túy và c?u Bùi ?ình Túy t?i TP. H? Chí Minh).

              Tr?i qua h?n 7 th?p k? chi?n ??u, xây d?ng và phát tri?n g?n li?n v?i nh?ng d?u m?c l?ch s? c?a ??t n??c, TTXVN là c? quan báo chí ??u tiên c?a c? n??c ???c phong t?ng hai danh hi?u Anh hùng: Anh hùng Lao ??ng th?i k? ??i m?i và Anh hùng L?c l??ng v? trang nhân dân. Cùng v?i ?ó, TTXVN ?ã ???c ??ng và Nhà n??c t?ng th??ng Huân ch??ng Sao Vàng, hai Huân ch??ng H? Chí Minh, hai Huân ch??ng ??c l?p h?ng Nh?t và nhi?u huân, huy ch??ng cao quý khác.

    TI?P T?C V?NG B??C TRÊN CON ???NG PHÁT TRI?N

    (Các s?n ph?m thông tin - báo chí c?a TTXVN)

     

              Phát huy truy?n th?ng l?ch s? ?áng t? hào, nh?ng n?m qua TTXVN ti?p t?c n? l?c ??i m?i c? ch? và ph??ng th?c ho?t ??ng, v?i m?c tiêu phát tri?n thành m?t hãng thông t?n có uy tín trong khu v?c, theo mô hình là m?t t? h?p truy?n thông ?a ph??ng ti?n m?nh, cung c?p thông tin t?i nhi?u ??i t??ng khác nhau. Theo mô hình này, ho?t ??ng tác nghi?p c?a TTXVN g?m hai kh?i l?n nh? sau:

     

    I. Kh?i Thông tin thông t?n (thông tin ngu?n):

              V?i vai trò là “ngân hàng tin qu?c gia”, th?c hi?n ch?c n?ng thông t?n Nhà n??c, TTXVN cung c?p tin ngu?n chính th?c và chính th?ng cho các c? quan báo chí trong và ngoài n??c thông qua 7 ??n v? thông tin,v?i g?n 30 s?n ph?m thu?c m?i lo?i hình truy?n thông, g?m:

              1. Ban biên t?p tin Trong n??c: K?t h?p v?i m?ng l??i 63 c? quan th??ng trú t?i t?t c? các t?nh/thành trong c? n??c, hàng ngày cung c?p thông tin th?i s? mang tính ??nh h??ng v? các m?t chính tr?, xã h?i, ngo?i giao, v?n hóa, khoa h?c - công ngh? và môi tr??ng... c?a Vi?t Nam; ph?n ánh k?p th?i vi?c tri?n khai th?c hi?n các ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng, Nhà n??c; c?i chính nh?ng thông tin sai l?ch và ph?n bác các lu?n ?i?u thù ??ch, ch?ng phá Nhà n??c.

              - Tin trong n??c (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn)

              2. Ban biên t?p tin Th? gi?i: K?t h?p v?i m?ng l??i 30 c? quan th??ng trú t?i kh?p 5 châu l?c, hàng ngày liên t?c ??a thông tin th?i s? v? các v?n ?? qu?c t? và khu v?c theo quan ?i?m chính th?ng c?a ??ng và Nhà n??c, phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn; ??ng th?i xu?t b?n nhi?u ?n ph?m ??nh k? và th?c hi?n m?t s? ch??ng trình truy?n hình.

              - Tin th? gi?i (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn và ?n b?n hàng ngày)

              - Tài li?u tham kh?o ??c bi?t (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn và ?n b?n hàng ngày)

              - Tin nhanh (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn và hai ?n b?n sáng-chi?u hàng ngày)

              - Tin tham kh?o th? gi?i (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn và ?n b?n hàng ngày, tr? Ch? nh?t)

              - D? lu?n th? gi?i v? Vi?t Nam (xu?t b?n hàng tu?n và b?n hàng ngày phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn, tr? th? B?y và Ch? nh?t)

              - Tài li?u tham kh?o ??c bi?t chuyên ?? (xu?t b?n hàng tháng)

              - Các v?n ?? qu?c t? (tài li?u tham kh?o ??c bi?t xu?t b?n hàng tháng)

              - Báo cáo tham kh?o n?i b? (xu?t b?n hàng ngày, tr? th? B?y và Ch? nh?t)

              - ?i?m báo qu?c t? tu?n (phát sóng hàng tu?n trên kênh VNews)

              - B?n tinth?i s? qu?c t? truy?n hình (phát sóng 24/7 trên kênh VNews)

              - Chuyên m?cBình lu?n Th? gi?i 360 ?? trên truy?n hình (phát sóng hàng tu?n trên kênh VNews)...

              3. Ban biên t?p tin ??i ngo?i: Hàng ngày ??a thông tin chính th?c v? Vi?t Nam ra th? gi?i thông qua các b?n tin ??i ngo?i (tin v?n b?n và tin truy?n hình) b?ng các ng? khác nhau, phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn.

              - Tin th?i s? ti?ng Anh

              - Tin th?i s? ti?ng Trung

              - Tin th?i s? ti?ng Pháp

              - Tin th?i s? ti?ng Tây Ban Nha

              - B?n tin th?i s? ??i ngo?i truy?n hình (ti?ng Anhti?ng Trung hàng ngày; ti?ng Phápti?ng Tây Ban Nhahàng tu?n phát sóng trên kênh VNews)

              4. Ban biên t?p ?nh:V?i ??i ng? phóng viên ?nh chuyên nghi?p, k?t h?p v?i m?ng l??i phóng viên th??ng trú trong và ngoài n??c, và các ngu?n ?nh th?i s? qu?c t? c?a các hãng ??i tác, Ban biên t?p ?nh liên t?c cung c?p ?nh báo chí v? các s? ki?n th?i s? trong n??c và qu?c t?, phát tr?c ti?p cho các c? quan báo chí phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn. Ban biên t?p ?nh ?ang s? h?u kho t? li?u ?nh báo chí l?n nh?t trên c? n??c, v?i hàng tri?u b?c ?nh ???c th?c hi?n trong h?n 7 th?p k? qua.

              - ?nh th?i s? trong n??c và qu?c t? (hàng ngày)

              - ?nh Chuyên ??

              - ?nh t? li?u

              - Chuyên m?c truy?n hình Th?i s? 24h qua ?nh (hàng ngày); Th? gi?i trong tu?n (hàng tu?n) (phát sóng trên kênh VNews)

              - Trang tích h?p Tin - ?nh.

              5. Ban biên t?p tin Kinh t?: K?t h?p v?i m?ng l??i c? quan th??ng trú trong và ngoài n??c, Ban biên t?p tin Kinh t? hàng ngày cung c?p thông tin th?i s? và chuyên sâu các v?n ?? v? kinh t?, tài chính, th? tr??ng... Vi?t Nam và th? gi?i, phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn; ??ng th?i xu?t b?n 2 ?n ph?m ??nh k? và th?c hi?n m?t chuyên m?c truy?n hình.

              - ?n ph?m Kinh t? Vi?t Nam và Th? gi?i

              - Trang thông tin ?i?n t? Bnews.vn

              - Ch??ng trình truy?n hình Tiêu ?i?m Kinh t? (hàng tu?n)

              6. Trung tâm truy?n hình Thông t?n: K?t h?p v?i các ??n v? thông tintrong ngành và m?ng l??i c? quan th??ng trú TTXVN trong và ngoài n??c, Trung tâm truy?n hình Thông t?n cung c?p tin và các b?n tin truy?n hình, b?n tin âm thanh cho các ?ài phát thanh - truy?n hình và các c? quan báo chí có nhu c?u ? Vi?t Nam và n??c ngoài.

              Trung tâm truy?n hình Thông t?n còn là m?t trong hai c? quan (cùng v?i ?ài Truy?n hình Vi?t Nam) ???c Chính ph? giao nhi?m v? biên t?p n?i dung các kênh truy?n hình n??c ngoài phát trên lãnh th? Vi?t Nam.

              Ngoài ch?c n?ng cung c?p thông tin ngu?n, Trung tâm truy?n hình Thông t?n còn là ??n v? ch? l?c trong vi?c phát Kênh truy?n hình Thông t?n - VNews.

              VNews là kênh truy?n hình chuyên bi?t tin t?c chính lu?n ??u tiên c?a c? n??c, do Trung tâm truy?n hình Thông t?n th?c hi?n, có s? tham gia c?a h?u h?t các ??n v? thông tin c?a TTXVN cùng h? th?ng 93 c? quan th??ng trú TTXVN trên c? n??c và kh?p 5 châu l?c. VNews liên t?c c?p nh?t thông tin 24/24 gi? h?ng ngày, ph?n ánh k?p th?i, nhanh nh?y và chu?n xác v? các s? ki?n, v?n ?? th?i s? n?i b?t trong n??c và qu?c t? trên t?t c? các l?nh v?c.

              VNews ?ã ???c B? Thông tin & Truy?n thông x?p vào danh m?c các kênh truy?n hình ph?c v? nhi?m v? chính tr?, thông tin tuyên truy?n thi?t y?u c?a qu?c gia.

              7. Trung tâm Thông tin t? li?uvà ?? h?aCung c?p các t? li?u ???c t?ng h?p m?tcách có h? th?ng t? nhi?u ngu?n chính th?ng liên quan ??n nh?ng s? ki?n th?i s? l?n trong n??c và qu?c t?, phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn và th?c hi?n m?t s? chuyên m?c truy?n hình. Trung tâm ?ang ph?n ??u ??a thông tin ?? h?a tr? thành m?t lo?i hình thông tin ch? l?c c?a TTXVN.

              - Chuyên ?? Thông tin t? li?u (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn)

              - Thông tin ?? h?a t?nh và ??ng (phát trên c?ng ?i?n t? vnanet.vn)

              - Các chuyên m?c truy?n hình: Thông ?i?p l?ch s?, Kho?nh kh?c và s? ki?n, Vi?t Nam và b?n bè qu?c t?, H?c Bác m?i ngày (phát sóng hàng tu?n trên kênh VNews)

              Ngoài vi?c cung c?p tin ngu?n chính th?c và chính th?ng, TTXVN m?t s? b?n tin báo cáo ph?c v? lãnh ??o ??ng và Nhà n??c, bao g?m b?n Tóm t?t tin trong n??c và qu?c t?, ?i?m tin c?a TTXVN (tham kh?o, ra ??u bu?i sáng hàng ngày, tr? cu?i tu?n và ngày l?), do Ban Th? ký Biên t?p và Quan h? ??i ngo?i TTXVN t?ng h?p, th?c hi?n.

    II. Kh?i Báo chí Xu?t b?n:

              Song song v?i vi?c th?c hi?n ch?c n?ng c?a hãng thông t?n qu?c gia, TTXVN còn ph?c v? tr?c ti?p nhu c?u thông tin c?a công chúng trong và ngoài n??c v?i hàng ch?c s?n ph?m c?a các ??n v? báo chí - xu?t b?n thu?c nhi?u lo?i hình, ngôn ng? ?a d?ng nh? sau:

              1. Báo Tin t?c: Là m?t kênh thông tin c?a Chính ph? n??c CHXHCN Vi?t Nam.

              - Tu?n Tin t?c (xu?t b?n vào th? N?m hàng tu?n)

              - Tin t?c - Chuyên ?? Dân t?c và Mi?n núi (xu?t b?n vào th? Ba hàng tu?n)

              - Tin t?c ?i?n t?  (phát t?i ??a ch?: baotintuc.vn)

              2. Báo ?i?n t? VietnamPlus: Phát t?i ??a ch? vietnamplus.vn là m?t trong nh?ng t? báo ?i?n t? chính th?ng có l??ng công chúng t? nhi?u qu?c gia nh?t truy c?p và là báo ?i?n t? ?a ng? l?n nh?t (xu?t b?n b?ng 5 th? ti?ng Vi?t, Anh, Trung, Pháp và Tây Ban Nha) ? Vi?t Nam hi?n nay. VietnamPlus ?i tiên phong trong vi?c áp d?ng các công ngh? truy?n thông m?i: báo chí di ??ng, báo chí d? li?u, ?nh/video 360 ??, cùng nh?ng s?n ph?m báo chí ??c ?áo, nh? Mega story (siêu tác ph?m báo chí) hay RapNewsPlus (b?n tin trên n?n nh?c rap) t?ng ?o?t gi?i th??ng qu?c t?.

              3. Báo Th? thao & V?n hóa: Là t? báo chuyên v? l?nh v?c th? thao và v?n hóa ??u tiên và hàng ??u ? Vi?t Nam, Th? thao và V?n hóa còn “ghi d?u ?n” trong lòng công chúng c? n??c thông qua các ho?t ??ng t? ch?c s? ki?n (Gi?i Âm nh?c C?ng hi?n, Gi?i Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà N?i...).

              - Th? thao & V?n hóa (b?n in xu?t b?n vào các ngày t? th? Hai ??n th? Sáu)

              - Th? thao & V?n hóa - ?àn ông (t?p chí hàng tháng)

              -Báo ?i?n t?Th? thao & V?n hóa (phát t?i ??a ch?: thethaovanhoa.vn)

              - Chuyên m?c truy?n hình: V?n hóa toàn c?nh, Hành tinh Th? thao(hàng ngày), Radar V?n hóa(hàng tu?n)...

              4. Báo ?nh Dân t?c & Mi?n núi: ?n ph?m báo chí song ng? duy nh?t cho t?i nay ? Vi?t Nam ???c xu?t b?n b?ng các ti?ng dân t?c thi?u s? có ch? vi?t ???c Nhà n??c công nh?n, ph?c v? các ??ng bào dân t?c thi?u s?.

              - Hàng tháng, có 11 ?n ph?m báo ?nh song ng? Dân t?c & Mi?n núi ???c xu?t b?n, g?m: Vi?t - Khmer, Vi?t - Bhana, Vi?t - Jrai, Vi?t - Ê?ê, Vi?t - Ch?m, Vi?t - Mông, Vi?t - K'ho, Vi?t - M'nông, Vi?t - Tày, Vi?t - Xê ??ng và Vi?t - C?tu. Các ti?ng dân t?c có ch? vi?t còn l?i s? ti?p t?c ???c xu?t b?n trong nh?ng n?m t?i.

              - Báo ?i?n t? Dân t?c & Mi?n núi (phát t?i ??a ch? dantocmiennui.vn).

              5. Báo ?nh Vi?t Nam: T?p chí ??i ngo?i ??u tiên c?a Vi?t Nam (ra ??i n?m 1954), là t? báo nhi?u ng? nh?t (10 th? ti?ng) và là t? báo Vi?t Nam duy nh?t ???c phát hành t?i khu v?c các n??c M? Latinh (hi?n ???c in ?n và xu?t b?n t?i Cuba và Mexico).

              - Hi?n có 4 ?n ph?m Báo ?nh Vi?t Nam ???c xu?t b?n ??nh k?, g?m các ng?: ti?ng Anh (hàng tháng); ti?ng Trung (hàng tháng); ti?ng Tây Ban Nha (2 tháng/k?); ti?ng Lào (2 tháng/k?).

              - Báo ?i?n t? Báo ?nh Vi?t Nam (phát b?ng 10 th? ti?ng: Vi?t, Trung, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nh?t, Lào, Tri?u Tiên và Khmer t?i ??a ch?: vietnam.vnanet.vn).

              - T?p chí ??p (ph? san, xu?t b?n hàng tháng)

              - Th?i báo Vi?t Hàn (ti?ng Tri?u Tiên, xu?t b?n hàng tu?n).

              6. Báo Vi?t Nam NewsT? báo ti?ng Anh hàng ngày duy nh?t c?a Vi?t Nam, ??ng th?i là ?n ph?m thông tin ??i ngo?i có l??ng công chúng l?n nh?t Vi?t Nam hi?n nay.

              - Nh?t báo Vi?t Nam News (xu?t b?n hàng ngày, tr? Ch? nh?t)

              - Vi?t Nam News Sunday (xu?t b?n vào Ch? nh?t hàng tu?n)

              - Báo ?i?n t? Vi?t Nam News (phát t?i ??a ch?: vietnamnews.vn)

              - Ovietnam.vn

              - Bizhub.vn

              7. Báo Le Courrier du Vietnam: Là báo ti?ng Pháp duy nh?t hi?n nay ? Vi?t Nam. Cùng v?i b?n báo ?i?n t?, Le Courrier du Vietnam xu?t b?n t?p chí ra hàng tu?n.

              - Tu?n báo Le Courrier du Vietnam (xu?t b?n vào th? N?m hàng tu?n)

              - Báo ?i?n t?Le Courrier du Vietnam (phát t?i ??a ch?: lecourrier.vn)

              - Chuyên m?c truy?n hình Không gian Pháp ng? (phát sóng hàng tu?n trên kênh VNews)

              8. T?p chí Vietnam Law&Legal Forum: ?n ph?m chuyên v? thông tin lu?t pháp hàng tháng duy nh?t b?ng ti?ng n??c ngoài ? Vi?t Nam hi?n nay. ?ây còn là ??n v? thông tin duy nh?t c?a c? n??c ra Công báo ti?ng Anh.

              - T?p chí Vietnam Law&Legal Forum (ti?ng Anh, xu?t b?n hàng tháng và phiên b?n ?i?n t?: vietnamlaw.vnanet.vn)

              -Công báo ti?ng Anh (xu?t b?n m?i tu?n 3 k?)

              - Trang ?i?n t?vietnamlawmagazine.vn

              9. Nhà xu?t b?n Thông t?n:Chuyên xu?t b?n các ?n ph?m liên quan ??nthông tin, tuyên truy?n ???ng l?i, ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng và Nhà n??c; các lo?i sách chuyên ngành, sách ?nh, sách khoa h?c k? thu?t ph?c v? thông tin báo chí; các ?n ph?m ph?c v? thông tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, h?p tác qu?c t?.

              - Sách nghi?p v? báo chí

              - Sách th?i s? - s? ki?n

              - Sách ?nh các lo?i.

              Trong chi?n l??c phát tri?n ?? tr? thành m?t t? h?p truy?n thông ?a ph??ng ti?n m?nh, nh?ng n?m qua TTXVN không ng?ng n? l?c m? r?ng và ?a d?ng hóa các lo?i hình truy?n thông, ??c bi?t là phát tri?n các lo?i hình thông tin ?i?n t?. Là m?t trong nh?ng c? quan báo chí ??u tiên ? Vi?t Nam ho?t ??ng trên m?ng Internet (t? n?m 1998), TTXVN hi?n c?p nh?t liên t?c tin, bài, ?nh, ?? h?a (t?nh và ??ng) m?i nh?t, v?i các phiên b?n ngôn ng? khác nhau trên c?ngthông tin chính th?c c?a TTXVN: vnanet.vn. ?ây c?ng là c?ng truy c?p cho các c? quan báo chí và ??i t??ng có nhu c?u trong c? n??c ?? ??ng ký d?ch v? s? d?ng các s?n ph?m thông tin ?a d?ng và phong phú c?a TTXVN.

              ?? ?áp ?ng t?t h?n nhu c?u c?a công chúng, t? m?t t? báo ?i?n t? duy nh?t VietnamPlus ra ??i n?m 2008, h?u h?t các ??n v? báo chí xu?t b?n c?a TTXVN ?ã chuy?n m?nh sang phát tri?n tòa so?n ?i?n t? và tác nghi?p theo mô hình tòa so?n h?i t?... Nh?ng s?n ph?m thông tin c?a TTXVN ?ã tr? thành nh?ng kênh thông tin tin c?y và nhanh nh?y ?? t?ng gi?, t?ng phút ??a ngu?n thông tin d?i dào và phong phú c?a TTXVN ??n v?i công chúng trong và ngoài n??c.

              Qua ??a ch? xembao.vn do Trung tâm K? thu?t Thông t?n qu?n lý, công chúng còn có th? ??c các t? báo gi?y c?a TTXVN tr?c ti?p qua m?ng ? d?ng báo gi?y tr?c tuy?n.

              Trong vai trò là ngân hàng thông tin qu?c gia, TTXVN còn là nhà cung c?p thông tin chi?n l??c quan tr?ng, tin c?y cho các ??i tác l?n, cung c?p thông tin qua các thi?t b? di ??ng trên m?ng vi?n thông, c?ng nh? ??a thông tin lên các trang m?ng xã h?i:

    https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/

    https://www.facebook.com/VNAEnglish/

    https://www.facebook.com/VNAChinese/

    https://www.facebook.com/VNAfrench/

    https://www.facebook.com/VNAEspanol/

              Hi?u qu? ho?t ??ng c?a hai kh?i thông tin TTXVN có s? h? tr? ch? ??ng và tích c?c c?a các ??n v? ph?c v? thông tin, g?m n?m trung tâm:

              Trung tâm K? thu?t Thông t?n

              Trung tâm B?i d??ng nghi?p v? Thông t?n

              Trung tâm Phát tri?n truy?n thông Thông t?n

              Trung tâm Tin h?c

              Trung tâm H?p tác qu?c t? Thông t?n

              Trong thành công chung, giúp TTXVN th?c hi?n t?t vai trò c?a hãng thông t?n qu?c gia, còn có s? ?óng góp mang tính quy?t ??nh c?a n?m ??n v? tham m?u, ch?c n?ng, g?m có:

              Ban Th? ký Biên t?p và Quan h? ??i ngo?i

              Ban T? ch?c - Cán b?

              V?n phòng

              Ban K? ho?ch - Tài chính

              Ban Ki?m tra

              Th?c hi?n ch?c n?ng ??i di?n c?a TTXVN t?i khu v?c mi?n Trung-Tây Nguyên và khu v?c phía Nam, và ch? ??o t? ch?c tri?n khai các ho?t ??ng thông tin c?a ngành t?i các ??a bàn này là hai ??n v? khu v?c:

    C? quan TTXVN khu v?c mi?n Trung-Tây Nguyên

    C? quan TTXVN khu v?c phía Nam

              M??i hai ??n v? nói trên là nh?ng ??u m?i giúpcho ho?t ??ng thông tin và các ho?t ??ng khác c?a m?t hãng thông t?n l?n nh? TTXVN luôn ???c t? ch?c m?t cách thông su?t v?i s? ph?i h?p ch?t ch?, nh?p nhàng c?a c? h? th?ng c?ng nh? ???c b?o ??m chu ?áo ? m?i khâu t? ch?c và h?u c?n, giúp cho TTXVN xây d?ng ???c m?t h? t?ng k? thu?t tiên ti?n và c? s? v?t ch?t v?ng m?nh, phát tri?n ???c m?t ??i ng? nh?ng ng??i làm báo có b?n l?nh chính tr?, tinh thông nghi?p v?, luôn nêu cao trách nhi?m xã h?i và ??o ??c ngh? nghi?p...

              Ngành in Thông t?n

              V?i h? th?ng máy in hi?n ??i, ??i ng? cán b? công nhân viên lành ngh?, Công ty ITAXA t?i TP. H? Chí Minh và Công ty In-Th??ng m?i t?i Hà N?i - hai doanh nghi?p in c?aTTXVN - là nh?ng ??a ch? ?áng tin c?y và có uy tín trong ngành in c? n??c. Ngoài ra, TTXVN còn có m?t c? s? in offset t?i thành ph? ?à N?ng.

    Ngành in TTXVN b?o ??m in nhanh, k?p th?i các b?n tin th?i s?, b?n tin chuyên ??, các báo, t?p chí và các ?n ph?m khác c?a TTXVN, ??ng th?i s?n sàng ?áp ?ng nhu c?u in c?a các ??n v? ngoài ngành, k? c? in nh?ng ?n ph?m cao c?p nh?t.

     

     

    C? QUAN TTXVN T?I CÁC KHU V?C

    VIETNAM NEWS AGENCY REGIONAL OFFICES

     

     

    lTRUNG TÂM THÔNG T?N QU?C GIA / HEADQUARTERS

    ??a ch?/Address: S? 5 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n Hoàn Ki?m – Thành ph? Hà N?i

    Tel : 024.38252931

    Fax : 024.38252984

    Email : btk@vnanet.vn

     

    lT?I HÀ N?I

    − TRUNG TÂM BÁO CHÍ XU?T B?N

    11 Tr?n H?ng ??o,Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

    − TRUNG TÂM THÔNG TIN ??I NGO?I

    79 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

    − TRUNG TÂM TRUY?N HÌNH THÔNG T?N

    33 Lê Thánh Tông, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

    − TRUNG TÂM H?P TÁC QU?C T? THÔNG T?N

    8 Tr?n H?ng ??o, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

     

    lT?I TP. ?À N?NG

    C? QUAN TTXVN KHU V?C MI?N TRUNG – TÂY NGUYÊN

    28 Lê Thánh Tông, 81 Quang Trung, Qu?n H?i Châu, Thành ph? ?à N?ng

    Tel : 0236.3817665

    Email : vpdanang@vnanet.vn

     

    lT?I TP. H? CHÍ MINH

    C? QUAN TTXVN KHU V?C PHÍA NAM

    116 – 118 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 3, TP. H? Chí Minh

    Tel : 028.39305921

    Fax : 028.39303414

    Email : vphcm@vnanet.vn

     

    CÁC DOANH NGHI?P THU?C TTXVN

    BUSINESSES UNDER THE VNA

     

    01. CÔNG TY TNHH M?T THÀNH VIÊN IN - TH??NG M?I (VINADATAXA)

    TRADING-PRINTING ONE-MEMBER LIMITED COMPANY

    ??a ch?/Address: 70/342 Kh??ng ?ình, H? ?ình, Qu?n Thanh Xuân, TP. Hà N?i.

    Tel      : 024.35571769

    Fax     : 024.39335042

    Email  : vinadataxa@vnanet.vn; vinadataxa1@gmail.com

    02. CÔNG TY TNHH M?T THÀNH VIÊN ITAXA

          ITAXA ONE-MEMBER LIMITED COMPANY

    ??a ch?/Address : 122-124-126 Nguy?n Th? Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. H? Chí Minh

    Tel       : 028.39306458

    Fax      : 028.39301501

    Email   : itaxa@vnanet.vn; lienhe@itaxa.vn

     

    CÁC C? QUAN TH??NG TRÚ TTXVN

    ? CÁC T?NH, THÀNH PH? TR?C THU?C TRUNG ??NG

    VNA LOCAL BUREAUS IN PROVINCES AND CITIES

     

    lCÁC C? QUAN TH??NG TRÚ TR?NG ?I?M / REGIONAL BUREAUS

    1. HÀ N?I

    ??a ch?/Address: 21 Ph?m ?ình H?, Qu?n Hai BàTr?ng –Thành ph? Hà N?i

    Tel: 024.38254577          Fax: 024.38254577      Email: pxhan@vnanet.vn

     

    2.TP. H? CHÍ MINH

    ??a ch?/Address: 120 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 3 –Thành ph? H? Chí Minh

    Tel: 028.39305627          Fax:028.39306685      Email: pxhcm@vnanet.vn

     

    3. YÊN BÁI

    ??a ch?/Address: 727 ???ng Yên Ninh, ph??ng Minh Tân,Thành ph? Yên Bái, t?nh Yên Bái

    Tel: 0216.3852493                   Email: pxyenbai@vnanet.vn

     

    4. ??K L?K

    ??a ch?/Address: 39 Phan B?i Châu,Thành ph? Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k

    Tel: 0262.3852275                   Email: pxdaklak@vnanet.vn

     

    5. C?N TH?

    ??a ch?/Address: 36 Nguy?n Trãi, Thành ph? C?n Th?

    Tel: 0292. 3826473    Fax: 0292.3839444      Email: pxcantho@vnanet.vn

     

    lCÁC C? QUAN TH??NG TRÚ TRONG N??C KHÁC/ LOCAL BUREAUS

     

    6. AN GIANG

    ??a ch?/Address: 377 Hà Hoàng H?, Thành ph? Long Xuyên, t?nh An Giang

    Tel: 0296.3841963    Fax: 0296.3845036      Email: pxagiang@vnanet.vn

     

    7. BÀ R?A – V?NG TÀU

    ??a ch?/Address: 168 Hoàng Hoa Thám, TP V?ng Tàu, t?nh Bà R?a-V?ng Tàu

    Tel: 0254.3852613                   Email: pxbaria@vnanet.vn

    8. B?C LIÊU

    ??a ch?/Address: 77 Hai Bà Tr?ng, Thành ph? B?c Liêu, t?nh B?c Liêu

    Tel: 0291.3824730          Email: pxblieu@vnanet.vn

     

    9. B?C GIANG

    ??a ch?/Address: 111 Nguy?n Th? L?u, Thành ph? B?c Giang, t?nh B?c Giang

    Tel: 0204.3854528                   Email: pxbgiang@vnanet.vn

     

    10. B?C NINH

    ??a ch?/Address: 4 Nguyên Phi ? Lan, Thành ph? B?c Ninh, t?nh B?c Ninh

    Tel: 0222.3820941          Email: pxbninh@vnanet.vn

     

    11. B?C K?N

    ??a ch?/Address: ???ng Hùng V??ng, Thành ph? B?c K?n, t?nh B?c K?n

    Tel: 0209.3870709          Email: pxbackan@vnanet.vn

     

    12. B?N TRE

    ??a ch?/Address: 11/2 Tr?n Qu?c Tu?n, Thành ph? B?n Tre, t?nh B?n Tre

    Tel: 0275.3822221                   Email: pxbentre@vnanet.vn

     

    13. BÌNH D??NG

    ??a ch?/Address: T?ng 10, khu B, Trung tâm Hành chính Bình D??ng, Tp Th? D?u M?t, t?nh Bình D??ng

    Tel: 0274.3822401          Email: pxbduong@vnanet.vn

     

    14. BÌNH ??NH

    ??a ch?/Address: Nguy?n T? - Diên H?ng, Thành ph? Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh

    Tel: 0256.3525280          Email: pxbdinh@vnanet.vn

     

    15. BÌNH PH??C

    ??a ch?/Address: Nguy?n V?n Linh, Th? xã ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c

    Tel: 0271.3870454          Email: pxbphuoc@vnanet.vn

     

    16. BÌNH THU?N

    ??a ch?/Address: 3 Tôn ??c Th?ng, Thành ph? Phan Thi?t, t?nh Bình Thu?n

    Tel: 0252.3829379                    Email: pxbthuan@vnanet.vn

    17. CÀ MAU

    ??a ch?/Address: 777 Phan Ng?c Hi?n, Thành ph? Cà Mau, t?nh Cà Mau

    Tel: 0290.3831341          Email: pxcamau@vnanet.vn

     

    18. CAO B?NG

    ??a ch?/Address: s? 7, Nguy?n Du, Thành ph? Cao B?ng, t?nh Cao B?ng

    Tel: 0206.3852152                    Email: pxcbang@vnanet.vn

     

    19. ?À N?NG

    ??a ch?/Address: 28 Lê Thánh Tông,Thành ph? ?à N?ng

    Tel: 0236.3817036     Fax: 0236.3822046    Email: pxdnang@vnanet.vn

     

    20. ??K NÔNG

    ??a ch?/Address: ???ng Nguy?n V?n Tr?i, Th? xã Gia Ngh?a, t?nh ??k Nông

    Tel: 0261.3544505          Email: pxdnong@vnanet.vn

     

    21. ?I?N BIÊN

    ??a ch?/Address: Ph? 6, M??ng Thanh, Thành ph? ?i?n Biên Ph?, t?nh ?i?n Biên

    Tel: 0215.3825153          Email: pxdienbien@vnanet.vn

     

    22. ??NG NAI

    ??a ch?/Address: 319 ???ng 30/4,Thành ph? Biên Hòa, t?nh ??ng Nai

    Tel: 0251.3822561                    Email: pxdnai@vnanet.vn

     

    23. ??NG THÁP

    ??a ch?/Address: 11 Tr??ng ??nh, Thành ph? Cao Lãnh, t?nh ??ng Tháp

    Tel: 0277.3851367                   Email: pxdthap@vnanet.vn

     

    24. GIA LAI

    ??a ch?/Address: 16 Phan ?ình Phùng, Thành ph? Plâycu, t?nh Gia Lai

    Tel: 0269.3821460                   Email: pxgialai@vnanet.vn

     

    25. HÀ GIANG

    ??a ch?/Address: ???ng Nguy?n Trãi, Thành ph? Hà Giang, t?nh Hà Giang

    Tel: 0219.3866203          Email:pxhagiang@vnanet.vn

    26. HÀ NAM

    ??a ch?/Address: 11 Tr?n Phú, Thành ph? Ph? Lý, t?nh Hà Nam

    Tel: 0226.3852233          Email: pxhanam@vnanet.vn

     

    27. HÀ T?NH

    ??a ch?/Address: 77 Phan ?ình Phùng, Thành ph? Hà T?nh, t?nh Hà T?nh

    Tel: 0239.3.855.561        Email: pxhatinh@vnanet.vn

     

    28. H?I D??NG

    ??a ch?/Address: 17 Tuy An,Thành ph? H?i D??ng, t?nh H?i D??ng

    Tel: 0220.3852212          Email: pxhduong@vnanet.vn

     

    29. H?I PHÒNG

    ??a ch?/Address: Khu ?ô th? m?i ???ng H?ng Bàng, ph??ng S? D?u, qu?n H?ng Bàng, TP H?i Phòng

    Tel: 0225.3842369     Fax: 0225.3842680     Email: pxhphong@vnanet.vn

     

    30. H?U GIANG

    ??a ch?/Address: 21A ?? Chi?u, Thành ph? V? Thanh, t?nh H?u Giang

    Tel: 0293.3870952                   Email: pxhgiang@vnanet.vn

     

    31. HÒA BÌNH

    ??a ch?/Address: ??i l? Th?nh Lang, Thành ph? Hòa Bình, t?nh Hòa Bình

    Tel: 0218.3852032          Email: pxhbinh@vnanet.vn

     

    32. H?NG YÊN

    ??a ch?/Address: 443 Nguy?n V?n Linh, Thành ph? H?ng Yên, t?nh H?ng Yên

    Tel: 0221.3863859          Email: pxhyen@vnanet.vn

     

    33. KHÁNH HÒA

    ??a ch?/Address: 211 Th?ng Nh?t, Thành ph? Nha Trang, t?nh Khánh Hòa

    Tel: 0258.3822769     Fax: 0258.3811083      Email: pxkhoa@vnanet.vn

     

    34. KIÊN GIANG

    ??a ch?/Address: 55 Tr?n H?ng ??o, Thành ph? R?ch Giá, t?nh Kiên Giang

    Tel: 0297.3863996                   Email: pxkgiang@vnanet.vn

    35. KON TUM

    ??a ch?/Address: 131 Bà Tri?u, Thành ph? Kon Tum, t?nh Kon Tum

    Tel: 0260. 3861324             Fax: 0260.3864169     Email: pxkontum@vnanet.vn

     

    36. LAI CHÂU

    ??a ch?/Address: Thành ph? Lai Châu, t?nh Lai Châu

    Tel: 0213.3876533          Email: pxlchau@vnanet.vn

     

    37. LÂM ??NG

    ??a ch?/Address: 27 Hùng V??ng, Thành ph? ?à L?t, t?nh Lâm ??ng

    Tel: 0263.3822325          Email: pxldong@vnanet.vn

     

    38. L?NG S?N

    ??a ch?/Address: ???ng Quang Trung,Thành ph? L?ng S?n, t?nh L?ng S?n

    Tel: 0205.3810080                   Email: pxlson@vnanet.vn

     

    39. LÀO CAI

    ??a ch?/Address: T? 8, ph??ng Nam C??ng, TP Lào Cai, t?nh Lào Cai

    Tel: 0214.3824694          Email: pxlaocai@vnanet.vn

     

    40. LONG AN

    ??a ch?: 19 Tr??ng ??nh, Thành ph? Tân An, t?nh Long An

    Tel: 0272.3826305           Email: pxlongan@vnanet.vn

     

    41. NAM ??NH

    ??a ch?: 14 Hàn Thuyên,Thành ph? Nam ??nh, t?nh Nam ??nh

    Tel: 0228.3649405          Email:pxndinh@vnanet.vn

     

    42. NGH? AN

    ??a ch?/Address: 12 Nguy?n Th? Minh Khai, Thành ph? Vinh, t?nh Ngh? An

    Tel: 0238.3842988          Email: pxnghean@vnanet.vn

     

    43. NINH BÌNH

    ??a ch?/Address: 1 Ph?m H?ng Thái, Thành ph? Ninh Bình, t?nh Ninh Bình

    Tel: 0229.3873364          Email: pxnbinh@vnanet.vn

    44. NINH THU?N

    ??a ch?/Address: 161 ???ng 21/8, Thành ph? Phan Rang - Tháp Chàm, t?nh Ninh Thu?n

    Tel: 0259.3822764          Email: pxnthuan@vnanet.vn

     

    45. PHÚ TH?

    ??a ch?/Address: 606 ??i l? Hùng V??ng, Thành ph? Vi?t Trì, t?nh Phú Th?

    Tel: 0210.3846314          Email: pxphutho@vnanet.vn

     

    46. PHÚ YÊN

    ??a ch?/Address: 1A Nguy?n V?n C?, Thành ph? Tuy Hòa, t?nh Phú Yên

    Tel: 0257.3842526          Email: pxphuyen@vnanet.vn

     

    47. QU?NG BÌNH

    ??a ch?/Address: 2 D??ng V?n An, Thành ph? ??ng H?i, t?nh Qu?ng Bình

    Tel: 0232.3822243       Fax: 052.3824532        Emai: pxqbinh@vnanet.vn

     

    48. QU?NG NAM

    ??a ch?/Address: 6 Tr?n Phú, Thành ph? Tam K?, t?nh Qu?ng Nam

    Tel: 0510.3852894          Email: pxqnam@vnanet.vn

     

    49. QU?NG NGÃI

    ??a ch?: 25 Hai Bà Tr?ng, Thành ph? Qu?ng Ngãi, t?nh Qu?ng Ngãi

    Tel: 0255.3822987      Fax: 055.3829404     Emai: pxqngai@vnanet.vn

     

    50. QU?NG NINH

    ??a ch?/Address: 429 Nguy?n V?n C?, Thành ph? H? Long, t?nh Qu?ng Ninh

    Tel: 0203.3835783          Email: pxqninh@vnanet.vn

     

    51. QU?NG TR?

    ??a ch?/Address: 240 Hàm Nghi, Thành ph? ?ông Hà, t?nh Qu?ng Tr?

    Tel: 053.3852444           Email: pxqtri@vnanet.vn

     

    52. SÓC TR?NG

    ??a ch?/Address: 39 Hai Bà Tr?ng,Thành ph? Sóc Tr?ng, t?nh Sóc Tr?ng

    Tel: 0299.3821703          Email:pxstrang@vnanet.vn

    53. S?N LA

    ??a ch?/Address: 148 Tr??ng Chinh,Thành ph? S?n La, t?nh S?n La

    Tel: 0212.3852267          Email: pxsonla@vnanet.vn

     

    54. TÂY NINH

    ??a ch?/Address: 213 Cách M?ng Tháng Tám, Thành ph? Tây Ninh, t?nh Tây Ninh

    Tel: 0276.3822406                   Email: pxtninh@vnanet.vn

     

    55. THÁI BÌNH

    ??a ch?/Address: ???ng Tr?n Phú, Thành ph? Thái Bình, t?nh Thái Bình

    Tel: 0227.3831495                   Email: pxtbinh@vnanet.vn

     

    56. THÁI NGUYÊN

    ??a ch?/Address: ???ng Hùng V??ng, Thành ph? Thái Nguyên, t?nh Thái Nguyên

    Tel: 0280.3855604          Email: pxtnguyen@vnanet.vn

     

    57. THANH HÓA

    ??a ch?/Address: 44B ??i l? Lê L?i, Thành ph? Thanh Hóa, t?nh Thanh Hóa

    Tel: 037.3852334           Email: pxthoa@vnanet.vn

     

    58. TH?A THIÊN – HU?

    ??a ch?/Address: 18 Hà N?i, Thành ph? Hu?, t?nh Th?a Thiên-Hu?

    Tel: 054.3822183           Email: pxhue@vnanet.vn

     

    59. TI?N GIANG

    ??a ch?/Address: 7C Ngô Quy?n,Thành ph? M? Tho, t?nh Ti?n Giang

    Tel: 0273.3879395           Email: pxtgiang@vnanet.vn

     

    60. TRÀ VINH

    ??a ch?/Address: 93 Ph?m H?ng Thái,Thành ph?Trà Vinh, t?nh Trà Vinh

    Tel: 0294.3858745           Email: pxtvinh@vnanet.vn

     

    61. TUYÊN QUANG

    ??a ch?/Address: 6 ???ng 17/8, Thành ph?Tuyên Quang, t?nh Tuyên Quang

    Tel: 0207.3822486        Email: pxtquang@vnanet.vn

    62. T?IV?NH LONG

    ??a ch?/Address: 34B Nguy?n Th? Minh Khai, Thành ph? V?nh Long, t?nh V?nh Long

    Tel: 0270.3823236           Email: pxvlong@vnanet.vn

     

    63. T?IV?NH PHÚC

    ??a ch?/Address: ???ng Tôn ??c Th?ng, Thành ph? V?nh Yên, t?nh V?nh Phúc

    Tel: 0211.3861308          Email: pxvphuc@vnanet.vn

     

    CÁC C? QUAN TH??NG TRÚ TTXVN ? N??C NGOÀI

    VNA OVERSEAS BUREAUS

     

    1. ALGERS (ALGERIA)

    ??a ch?/Address: 11, Coopérative El-Nadjah Dély Ibrahim Alger, Algerie.

    Tel: 00213 233 623 60   

    Fax: 00213 233 623 59

    Mobile: 00213 542 795 138

    Email: vnaalg@vnanet.vn; bureaualgervna@gmail.com

     

    2. B?C KINH (TRUNG QU?C)

    ??a ch?/Address: Building A – 12F - Wanhao International Apartment – No.5 – Yard – Lington Guan – Yongan – Xili - Jianwai - Chaoyang District - Beijing, China.

    Tel: 0086 016 5699 219        

    Fax: 0086 016 5699 119

    Mobile: 0086 136 010 761 64 ; 0086 185 150 293 80

    Email: vnabej@vnanet.vn;  vnabej2012@yahoo.com

     

    3. BANGKOK (THÁI LAN)

    ??a ch?/Address: 582/447 Yu Charoen 19, Asoke-Dindaeng, Dindaeng  District, Bangkok 10400, Thailand

    Tel/Fax: 0066 022 452 380

    Mobile: 0066 992 818 668

    Email: vnabak@vnanet.vn; vnabangkokbureau@gmail.com

     

    4. BERLIN(??C)

    ??a ch?/Address: Am Lindenplatz 20, 10319 - Berlin – BRD

    Tel: 0049 30 543 3095     

    Mobile: 00-49 (0)1515 877 1984

    Email: vnaber@vnanet.vn; vnaberlin@kabelmail.de

     

    5. BRUSSELS (B?)

    ??a ch?/Address: Avenue Wolvendael, 157, Commune d’Uccle, 1180  Bruxelles, Belgique.

    Tel: 0032 237 226 50  

    Fax:0032 237 225 40

    Mobile: 0032 477 741 357

    Email: vnabru@vnanet.vn; phanxabru@gmail.com

     

    6. BUENOS AIRES (ARGENTINA)

    ??a ch?/Address: 3 de Febrero 1201, Belgrano, Capital Federal

    Tel: 0054 11 47835303

    Mobile: 0054 11 47835303

    Email: vnaach@vnanet.vn; vnabuenosaires@gmail.com

     

    7. CAIRO (AI C?P)

    ??a ch?/Address: Villa 109, Zayed-2000, AI Sheikh Zayed City, Cairo, Egypt

    Tel: 0020 237 978 132

    Fax: 0020 238 501 932

    Mobile: 0020 101 819 1157

    Email: vnacai@vnanet.vn; vnacairo@gmail.com

     

    8. GENEVA (TH?Y S?)

    ??a ch?/Address: Ch.Taverney 1, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

    Tel: 0041 227 882 778     

    Mobile: 0041 786 282 520

    Email: vnagev@vnanet.vn; vnagev@gmail.com

     

    9. HONG KONG (TRUNG QU?C)

    ??a ch?/Address: Room 3804, Block C, Causeway Centre, 28 Harbour Road, Wan Chai – Hongkong

    Tel: 00852 283 482 12     

    Fax: 00852 283 894 46

    Mobile: 00852 90464984

    Email: vnaphk@vnanet.vn

    10. JAKARTA (INDONESIA)

    ??a ch?/Address: Jalan Empu Sendok No.10, Kebayoran Baru, 12110 Jakarta, Indonesia.

    Tel: 0062 215 266 339        

    Fax: 0062 215 266 338

    Mobile: 0062 859 590 808 28

    Email: vnajak@vnanet.vn; vnajak1@gmail.com

     

    11. KUALA LUMPUR (MALAYSIA)

    ??a ch?/Address: 57, Jalan Bukit Segar 7, Taman Bukit Segar Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia

    Tel: 0060 391 324 149        

    Fax: 0060 391 323 327

    Mobile: 0060 162 529 254

    Email: vnamal@vnanet.vn; vnagencykul@gmail.com

     

    12.LA HABANA (CUBA)

    ??a ch?/Address: Calle 16, No. 514, 2do piso, entre 5ta y7ma,Miramar, Playa, Ciudad delaHabana, Cuba

    Tel: 0053 720 410 64; 0053 720 492 96               

    Mobile:0053 528 645 43

    Email: vnahab@vnanet.vn; vnahab@pxcu.co.cu

     

    13. LONDON (ANH)

    ??a ch?/Address: 35 the Approach East Acton W3 7PA London.

    Tel: 0044 020 874 902 78 

    Mobile: 0044 738 728 5566

    Email: vnalud@vnanet.vn; vna_london@yahoo.co.uk

     

    14.MEXICO CITY (MEXICO)

    ??a ch?/Address: Comte 85 entre Copérnico y Gutenberg, Colonia: Anzures, Delegación: Miguel Hidalgo. C.P 11590 México, D.F.

    Tel: 0052 555 250 2639  

    Mobile: 0052 155 395 866 91

    Email: vnamex@vnanet.vn; homthuphanxa@gmail.com

     

    15. MOSKVA (NGA)

    ??a ch?/Address: 119296, Leninsky Avenue, Buiding 67/2, Apartment 24 – 121, Moscow, Russia

    Tel: 007 499 558 1242     

    Fax: 007 499 558 1242

    Mobile: 007 915 174 3679

    Email: vnamos@vnanet.vn; pxmoskva@gmail.com

     

    16. NEW DELHI (?N ??)

    ??a ch?/Address: C5/17 Vasant Kunj, New Delhi, India

    Tel: 0091 112 612 37 86

    Email: vnadli@vnanet.vn; vnadelhi@yahoo.com

     

    17. NEW YORK (M?)

    ??a ch?/Address: 51-36 Goldsmith Str, Elmhurst, NewYork, NY 11373, USA

    Tel: 001 347 612 41 88; 001 929 666 70 18

    Fax: 001 347 612 41 88

    Mobile: 001 646 7081295  

    Email: vnapny@vnanet.vn; vnalhq2012@gmail.com

     

    18. OTTAWA (CANADA)

    ??a ch?/Address: 605 Kirkwood Ave, Ottawa, Ontario, Canada

    Tel: 001-613-722 88 85    Mobile: 001-613-986 65 89

    Email: vnaowt@vnanet.vn ; vnaotw2013@gmail.com

     

    19. PARIS (PHÁP)

    ??a ch?/Address: 93 Rue Marcel Bonnet, 94 230 Cachan, Paris, France

    Tel: 0033 182 015 661

    Mobile: 0033 607 235 023

    Email: vnapar@vnanaet.vn; vnaparis@club-internet.fr

     

    20. PHNOM PENH (CAMPUCHIA)

    ??a ch?/Address: 747 Monivong, Phnom Penh, Cambodia

    Tel: 00855 232 135 17    

    Fax: 00855 233 644 28

    Mobile: 00855 975 192 888

    Email: vnacpc@vnanet.vn; ttxvn.cambodia@gmail.com

     

    21.PRAHA (CZECH)

    ??a ch?/Address: Plzeňská 516/293, Stod?lky, 155 00, Ceska Republika

    Tel: 00420 252 540 490 

    Fax: 00420 252 540 490

    Mobile: 00420 601319793

    Email: vnacze@vnanet.vn; vna.praha@gmail.com

     

    22. PRETORIA (NAM PHI)

    ??a ch?/Address: 405 Lawley Street, Waterkloof, Post Code 0181, Pretoria, South Africa

    Tel: 0027 124 607 353     

    Fax: 0027 123 460 734

    Mobile: 0027 713 834 401

    Email: vnaprt@vnanet.vn; ttx.prt.sa@gmail.com

     

    23. ROMA (ITALY)

    ??a ch?/Address: Via Del Pergolato, 92,00172 Roma, Italy.

    Tel: 0039 062 520 95 45    

    Fax: 0039 062 154 247

    Mobile: 0039 329 059 90 90

    Email: vnarom@vnanet.vn; roma.vna@gmail.com

     

    24.SEOUL (HÀN QU?C)

    ??a ch?/Address: 4 Bomun-ro, 30 ra-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea (136-052)

    Tel: 0082 292 866 08     

    Fax: 0082 292 988 08

    Mobile: 0082 104 622 11 63

    Email: vnasou@vnanet.vn; vnasou@gmail.com

     

    25. SINGAPORE

    ??a ch?/Address: 60 Farrer Road, #04-04, Spanish Village, Singapore 268846

    Tel: 0065 664 617 62         

    Fax: 0065 664 617 62

    Mobile: 0065 871 780 99

    Email: vnasgp@vnanet.vn; ttxvn.singapore@gmail.com

     

    26. SYDNEY (AUSTRALIA)

    ??a ch?/Address: 1-2/185 Fitzgerald Avenue, Maroubra NSW 2035, Sydney, Australia

    Tel: 0061 293 447 934         

    Fax: 0061 293 492 762

    Mobile: 0061 488 800 389

    Email: vnasyd@vnanet.vn; vnasyd@optusnet.com.au

     

    27. TEL AVIV (ISRAEL)

    ??a ch?/Address: Apartment 3, No.204 HaYarkon Str., Tel Aviv, Israel 6340508

    Tel: 00972 775 348 630

    Fax: 00972 774 812 994

    Mobile: 00972 546 717 456; 00972 55 99 055 98

    Email: vnaisr@vnanet.vn; vnaisr@gmail.com

     

    28. TOKYO (NH?T B?N)

    ??a ch?/Address: Japan, 151-0073 Tokyo, Shibuya District, Sasazuka 1-48-19, Room 609

    Tel: 0081 346 015 41             

    Fax: 0081 334 601 541

    Mobile: 0081 702 801 99 07

    Email: vnatok@vnanet.vn; ttxvn2018@gmail.com

     

    29. VIENTIEN (LÀO)

    ??a ch?/Address: No. 413, 25 Group, Sibounhuong Road, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Laos

    Tel: 00856 21 990 139    

    Fax: 00856 21 990 138

    Mobile: 00856 205 551 7400; 00856 209 799 6868

    Email: vnakpo@vnanet.vn; phanxavc@gmail.com

     

    30. WASHINGTON (M?)

    ??a ch?/Address: 990, National Press Building , 529, 14th Street, NW, DC 20045, USA

    Tel: 001 202 879 67 18  

    Fax: 001 202 879 67 17

    Mobile: 001 202 262 97 67; 001 202 286 29 92

    Email: vnawas@vnanet.vn;  vnawas2016@gmail.com

     

     

     

    Media OutReach Corporate News
    Thúc ??y quy?n con ng??i: L?y ng??i dân là trung tâm, ??ng l?c phát tri?n
    nhân viên bán mỹ phẩm bán thời gian

    tự-làm-quà-tặng-mẹ-20-10 .

    Chia s?:

    tin ??c bài đọc hiểu đồng tiền vàng

    tin ý tưởng quà tặng

    tin cùng những-món-quà-tặng-thầy-giáo

    du-học-sinh-mỹ-có-được-đi-làm-thêm - chuẩn bị cháo cho be khi mẹ đi làm - nhập-quỹ-tiền-mặt đi thái lan nên mua gì về làm quà

    ? thiết kế nhà 2 mặt tiền 5x20m

    亚洲h视频在线 国产高清在线a视频大全 东京热黄色网站 欠久精品无码一区二区 久在线视频 久爱av天堂

      <noscript id="ks00l"></noscript>
      <menuitem id="ks00l"></menuitem>

      <noframes id="ks00l"><small id="ks00l"></small></noframes>
       <ins id="ks00l"><video id="ks00l"></video></ins>